Inici Classe de prova Més informació de l'escola T'ajudem? 931 876 985

Idioma

Español Català

Condicion d'us

Condicion d'us

1. - TITULARITAT DEL LLOC WEB

1.1. El titular del lloc web https://www.swingmaniacs.com (en endavant, el LLOC WEB) amb domicili social en Carrer Roger de flor, 293 - 08025 Barcelona

1.2. El NIF de Dance Maniacs Gracia S.L. (en endavant, SWING MANIACS) és B-66787797

1.3 Atenció al client

Contacte per a alumnes inscrits alumnes@swingmaniacs.com - 931.876.985·608.338.245

Informació i noves inscripcions : info@swingmaniacs.com - 93 187 69 85 · 608 338 245

 

2. - OBJECTE I ÀMBIT D'APLICACIÓ

2.1. El lloc web ofereix als alumnes, és a dir a les persones físiques que busquen formació (d'ara endavant, alumnes) cursos de ball organitzats per SWING MANIACS. SWING MANIACS proporciona una plataforma que permet la trobada entre cursos i alumnes en un entorn en línia.

2.2 L'ús del lloc web implica l'expressa i plena acceptació de les condicions aquí exposades, sense perjudici de les condicions particulars que poguessin aplicar-se a alguns dels serveis oferts per SWING MANIACS i que es descriuen en el moment de la inscripció.

2.3 SWING MANIACS es reserva el dret a modificar en qualsevol moment i sense previ avís l'oferta de productes i preus del lloc web o qualsevol altre aspecte d'aquest avís legal, incloses les condicions de contractació, si bé aquestes modificacions han de respectar les operacions ja realitzades amb els alumnes.

2.4 La utilització de certs serveis oferts als alumnes a través del lloc web pot trobar-se sotmeses a condicions particulars pròpies que, segons els casos substitueixen, completen i / o modifiquen les presents Condicions Legals. Per tant, amb anterioritat a la utilització d'aquests serveis, l'alumne ha de llegir atentament i acceptar així mateix les corresponents Condicions particulars pròpies.

 

3. - MAJORS D'EDAT

3.1. L'accés al lloc web i la contractació de cursos de ball està dirigit a majors de 18 anys.

3.2. Sense perjudici de l'anterior, els menors d'edat podran contractar els cursos de ball oferts en el lloc web, previ permís escrit dels seus pares, tutors o representants legals, els quals seran considerats responsables de tots els actes realitzats pels menors al seu càrrec.

 

4. - PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

4.1. SWING MANIACS és titular dels drets de propietat intel·lectual i industrial, o ha obtingut les autoritzacions o llicències necessàries per a la seva explotació, associades al nom de domini, les marques i signes distintius, l'aplicació, els continguts publicats, els programes d'ordinador i la resta d'obres i invencions continguts o relacionats amb aquest lloc web i la tecnologia associada a aquest.

4.2. Els continguts d'aquest lloc web, incloent-hi els dissenys, aplicacions, text, imatges i codi font, arxius d'àudio o vídeo ("Contingut"), estan protegits per drets de propietat intel·lectual i industrial.

4.3. Els continguts d'aquest lloc web no podran ser utilitzats, reproduïts, copiats, transformats o transmesos de cap manera sense el permís previ, escrit i explícit de SWING MANIACS.

4.4. SWING MANIACS no assumeix cap responsabilitat pels drets de propietat intel·lectual o industrial dels continguts que els proveïdors incloguin en els seus anuncis.

 

5. - PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL I DRET D'IMATGE

5.1. En compliment de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals: Dret de informació en la recollida de dades, li comuniquem que ens comprometem a garantir la privacitat de les seves dades personals recollides a la seva fitxa.

Els informem que les Dades de Caràcter Personal recollides, seran incorporades a un fitxer sota la nostra responsabilitat, pel tractament de dades, amb la finalitat de: Gestionar la seva fitxa d’alumne en el marc legal i la prospecció comercial dels productes i serveis que ofereix SWING MANIACS en general. Així mateix els informem que las fotografies presses en activitats relacionades amb SWING MANIACS podran ser exposades a la pròpia escola o pàgina web.

5.2. L'informem que pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició en qualsevol moment mitjançant l'enviament d'una comunicació escrita adjuntant còpia del DNI o documentació equivalent a l'adreça postal indicada o bé per correu electrònic a l'adreça info@swingmaniacs. com, indicant clarament el dret que desitja exercir.

5.3. SWING MANIACS es compromet a implementar les mesures de seguretat de caràcter tècnic i organitzatiu que siguin adequades i suficients per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal així com per garantir el secret i la confidencialitat de la informació.

5.4 SWING MANIACS podrà instal·lar dispositius d'emmagatzematge i recuperació de dades, també anomenades cookies, al seu ordinador per tal de conèixer informació dels visitants al seu web, en cap cas, aquestes dades es tractaran de dades personals. El seu navegador, de vegades, generarà un missatge en el qual si segueixes navegant en el lloc web acceptes les cookies.

5.5 L'alumne en manifestar la seva inscripció a SWING MANIACS dóna el seu consentiment a SWING MANIACS per cedir la seva imatge als efectes que SWING MANIACS pugui utilitzar l'esmentada imatge en publicacions online i offline als efectes promocionals de SWING MANIACS i de les activitats de ball que s'organitzen.

 

6. CONDICIONS DE CONTRACTACIÓ

L'alumne que desitgi contractar algun dels cursos de ball oferts en el lloc web haurà d'acceptar les condicions de contractació, assumint la condició d’ALUMNE.

6.1. Formulari d'Alta.

6.1.2 L'alumne haurà d'emplenar el Formulari d'Alta, amb tots els camps previstos a aquest efecte i acceptar la política de privacitat i les condicions d'ús i contractació previstes a aquest efecte.

6.1.3 L'alumne haurà de ser major d'edat de DIVUIT (18) anys o comptar amb l'autorització escrita dels representants legals.

6.1. Tota la informació que faciliti l'alumne a través dels serveis haurà de ser veraç. A aquests efectes, l'alumne garanteix l'autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui com a conseqüència de l'emplenament del formulari necessari per a la subscripció del Servei De la mateixa manera, serà responsabilitat de l'alumne mantenir tota la informació facilitada a SWING MANIACS permanentment actualitzada de manera que respongui, en cada moment a la situació real de l'alumne. En tot cas l'alumne serà l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a SWING MANIACS o a tercers per la informació que faciliti.

6.2. Condició de ALUMNE i documentació associada.

6.2.1. L'alumne (o candidat) gaudirà de la condició de ALUMNE un cop la sol·licitud hagi estat acceptada per SWING MANIACS i hagi satisfet el pagament de la inscripció inicial

6.2.2. SWING MANIACS té plena llibertat per acceptar o rebutjar sol·licituds d' inscripció.

6.2.3 La condició d’ALUMNE queda condicionada a l'acceptació i compliment per part del Soci d'aquests termes i condicions, sent vinculants per a ambdues parts

6.2.4. L’ALUMNE accepta compartir el seu telèfon i mail amb la parella de ball que l'escola li assigni.

6.2.4. L’ALUMNE en formalitzar la inscripció declara que es troba en bones condicions físiques i que és capaç de practicar exercicis sense que això sigui perjudicial per a la salut, seguretat, confort o condició física.

6.2.5. Després de l'acceptació SWING MANIACS pot expedir un carnet d’ALUMNE (modalitat individual) que permetrà a aquest ALUMNE accedir a les instal·lacions on es desenvolupin les activitats de l'escola i gaudir dels drets i beneficis que permet la quota escollida així com gaudir de descomptes i promocions en establiments col·laboradors i descomptes en els tallers, esdeveniments i activitats diverses que realitzen sota la direcció de SWING MANIACS

6.2.6. El carnet de soci individual és personal i intransferible, raó per la qual el soci no podrà prestar el seu carnet o autoritzar que el mateix sigui utilitzat per tercers.

6.2.7. La pèrdua del carnet de soci suposarà el càrrec de 5 euros en cas de pèrdua del mateix.

6.3. NORMES D'ÚS DE LES INSTAL·LACIONS

6.3.1 Horari i Contacte

L'horari de les activitats de l'escola, així com l'horari de funcionament del mateix serà establert per SWING MANIACS qui podrà modificar, afegir o eliminar qualsevol servei o activitat de l'escola mitjançant la notificació als alumnes pels mitjans de contacte que aquests hagin facilitat

L'horari habitual d'obertura del centre serà de dilluns a divendres de 16 a 23h i dissabtes d’11h a 14h. En cas de modificacions en aquest horari es comunicarà via mail o trucada telefònica.

L'horari d'atenció al públic de forma presencial és de dilluns a divendres de 16h a 23h i dissabtes de 11h a 14h.

L'horari d'atenció telefònica és de dilluns a divendres de de 16 a 21h i dissabtes de 11h a 14h.

Contacte per a alumnes inscrits : alumnes@swingmaniacs.com - 931.876.985 · 608.338.245

Informació i noves inscripcions : info@swingmaniacs.com - 931.876.985 · 608.338.245

6.3.2. Accés i Normes d'ús de les instal·lacions

6.3.2.1. No es permetrà l'accés a menors d'edat llevat que reuneixin els requisits assenyalats en l'apartat 3.2 de les presents condicions de contractació.

6.3.2.2. La direcció del centre es reserva el dret d'admissió.

6.3.2.3. L'alumne tractarà de respectar les instal·lacions de l'escola en benefici de tots.

6.3.2.4. SWING MANIACS no es fa responsable de la pèrdua d'objectes personals, material esportiu o de qualsevol altre tipus, ja sigui fruit de robament o simple pèrdua per distracció.

6.3.2. Festius i Vacances.

6.3.4.1. No es descomptaran els dies festius. Aquestes classes poden recuperar-se en els dies i horaris indicats pel centre.

6.3.4.2. Al calendari acadèmic de SWING MANIACS ja estan contemplats els festius.

6.3.3. Faltes d' assistència i recuperacions.

6.3.3.1. L'alumne podrà recuperar les classes a les quals no va acudir per motius degudament justificats amb altres professors, o amb el mateix professor, en un altre horari havent avisat prèviament (amb dues hores d'antelació) la seva falta d'assistència a través del web. No s'acceptarà l'avís a través de mail o telèfon. Al lloc web es proposaran els dies de recuperació adients segons la classe a recuperar i espai a les sales. Només es podrà recuperar en un mateix trimestre, no es guarden les classes al trimestre següent.

6.3.3.2. Si l'alumne no pot venir a classe, ha d’avisar amb un mínim de 2 hores d'antelació, així podrà recuperar la classe. Si avisa amb menys de 2 hores d'antelació, l'alumne no podrà recuperar, però no se’l penalitzarà. Llegir apartat de penalitzacions (6.3.4)

6.3.3.3. Per avisar la falta d'assistència l'alumne entrarà en el lloc web i dins del compte de l'alumne, a l'apartat "cursos inscrits" fer clic al botó "Avisar meva falta d'assistència o consultar Assistències".

6.3.3.4. Des del mateix lloc on s'ha avisat la fata d'assistència, es podrà indicar quin dia i hora es vol recuperar, escollint una de les opcions que t'ofereixi el lloc web. Allà també s’indicará si l'alumne ha de venir acompanyat d'algun alumne de l'escola perquè faci de parella.

6.3.3.2. Només seran recuperables les classes regulars en què l’ALUMNE hagi comunicat la seva falta d’assistència amb anterioritat a través de l'apartat assistències del lloc web, hagi abonat la mensualitat i l'alumne no hagi pogut anar per motius mèdics, d'estudis o laborals.

6.3.3.3. Si el centre suspèn una classe, es designarà una data i hora per recuperar-la. Aquesta data es triarà en funció de la disponibilitat del centre.

6.3.3.4. Les classes regulars poden recuperar-se sempre que en la data de recuperació s'hagi abonat el pagament mensual en què es produeix la recuperació. Només es podran recuperar les classes del trimestre vigent.

6.3.3.5. Els dies festius sí que són recuperables. S'informarà als alumnes del dia de recuperació amb antelació.

6.3.3.6. Si l'alumne s'incorpora començat el trimestre, haurà d'abonar el trimestre complet. Podent recuperar les classes que no ha rebut en altres horaris sempre que justifiqui la seva falta d'assistència.

6.3.3.7. Si l’alumne ha de canviar el dia i hora de realització del curs en el que està inscrit per motius externs a l’escola, podrà fer-ho però a la tercera modificació dins el mateix trimestre, l’alumne haurà d’abonar 5€ per cada canvi realitzat. Aquest canvi només es podrà realitzar sempre i quan quedin places disponibles en el curs al que es desitja canviar. 

 

6.4. PENALITZACIONS

6.4.1. Si l'alumne falta a tres o més classes sense avisar, el proper trimestre s’haurà d’apuntar obligatòriament amb parella.

6.4.2. Per a qualsevol dubte relacionat amb aquest tema enviar un correu electrònic a assistencia@swingmaniacs.com.

 

6.5. INSCRIPCIONS I PAGAMENT

6.5.1. Conformitat :

L’ALUMNE que abona la inscripció DECLARA LA SEVA CONFORMITAT TOTAL amb les normes de SWING MANIACS. En el cas dels alumnes menors d'edat, aquestes normes seran confirmades per la mare, pare o tutor/a legal a càrrec d'aquest menor, tal com s'estableix a l'apartat 3.2 de les presents condicions de contractació.

6.5.2. Quotes i permanència:

6.5.2.1 Tots els pagaments realitzats en SWING MANIACS (mensualitat, tallers, activitats, etc) s'abonaran en efectiu, transferència bancaria, pagament recurrent en targeta de crèdit o dèbit o TPV virtual.

6.5.2.2. Els pagaments realitzats no són reemborsables a no ser que SWING MANIACS no realitzi les activitats a què corresponguin o hi hagi un canvi en l'horari de l'activitat que impedeixi l'assistència de l’ALUMNE, en aquest cas es procedirà a la devolució íntegra de l'import abonat. En cas que l'alumne s'hagués beneficiat en la compra dels seus cursos d'algun descompte per acumulació de cursos en un mateix trimestre o d'altres descomptes acumulatius, l'import reemborsat serà sempre el de menor quantitat que s'hagi realitzat independentment de a quin curs hagi estat aplicat en la compra.

6.5.2.3. Un cop realitzat el pagament, l’ALUMNE no té dret de desistiment, excepte en el cas de voler canviar un curs per un altre de valor semblant o inferior. En aquest cas, l’ALUMNE podrà canviar d'activitat, avisant amb anterioritat a la recepció.

6.5.2.4. Les quotes no podran ser modificades per SWING MANIACS durant la realització del curs (mensual o trimestral) però sí en la renovació del següent curs de manera que l'alumne pugui decidir si vol continuar acceptant les noves quotes.

7. LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT

7.1 Els coneixements que s'imparteixen en els cursos de formació són resultat de l'experiència de les persones que imparteixen l'esmentada formació.

7.2. SWING MANIACS durà a terme els seus millors esforços per garantir la qualitat dels continguts oferts en els seus cursos, i no garanteix que els cursos compleixin les expectatives dels alumnes sempre i en tot moment.

7.3 SWING MANIACS no assumeix cap responsabilitat sobre els enllaços externs que, si s'escau, es puguin incloure en el lloc web, ja que no té cap tipus de control sobre els mateixos, en conseqüència, l'alumne accedirà sota la seva exclusiva responsabilitat al contingut i en les condicions d'ús que regeixin en els mateixos.

7.4. SWING MANIACS desenvolupa la màxima diligència en la implementació de mesures de seguretat, però no assumeix cap responsabilitat en relació a la custòdia i bon ús de les contrassenyes per accedir al lloc web, que serà responsabilitat exclusiva de l'alumne.

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Swing Maniacs Poblenou S.L. informa als usuaris d'aquest servei Web sobre la seva política de protecció de dades de caràcter personal per que aquests determinin lliure i voluntàriament si desitgen facilitar les Dades Personals que se'ls hi puguin requerir o que es puguin obtindré amb la ocasió de la subscripció o alta en alguns dels serveis oferts.

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, Swing Maniacs Poblenou S.L. informa que les dades personals facilitades a través dels formularis d'aquesta web, mitjançant missatges de correu electrònic o com a conseqüència de qualsevol transacció o operació realitzada, seran objecte de tractament i recollits en un fitxer de dades, donant el remitent el seu consentiment per ser inclòs en l’ esmentat fitxer.
La finalitat d'aquest fitxer és servir com a suport d'informació a la gestió administrativa i comercial de l'empresa.

L'usuari d'aquest servei reconeix que la informació i les dades personals subministrades són exactes i veritables. En aquest sentit, es compromet a comunicar de forma immediata qualsevol modificació de les seves dades de caràcter personal per tal que la informació continguda en l' esmentat fitxer estigui en tot moment actualitzada i no contingui errors.

Als efectes de l'article 21 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació, l'usuari presta el seu consentiment per a l'enviament de COMUNICACIONS COMERCIALS per part de Swing Maniacs Poblenou S.L. a l'adreça de correu electrònic indicada inicialment en el registre per a l'accés als serveis prestats per Swing Maniacs Poblenou S.L. o per qualsevol modificació posterior de la mateixa, podent oposar-se en tot moment l'enviament d'aquestes comunicacions mitjançant sol·licitud a través de canals específicament habilitats. Aquestes COMUNICACIONS COMERCIALS, que sempre seran realitzades per Swing Maniacs Poblenou S.L., podran contenir informació sobre productes i / o serveis comercialitzats directament per aquesta última o bé relatius a tercers amb els que hi hagi algun tipus de relació, acord o contracte.
Si ho desitja pot dirigir-se a Swing Maniacs Poblenou S.L., domiciliada al Cami antic de Valencia, 18 - 08005 Barcelona, ​​enviar un correu electrònic a info@swingmaniacs.com, per tal d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició.

Swing Maniacs Poblenou S.L. es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, Swing Maniacs Poblenou S.L. anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.


Aprèn a ballar Swing (Lindy Hop) amb Swing Maniacs.

Copyright 2021 2010 Traditional Dance School S.L. CIF: B-67591552 | info@swingmaniacs.comPreguntes frequents | Condicion d'us